Trở thành người cha thì dễ, làm tròn bổn phận người cha mới khó.