Trái đất có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người nhưng không thể đáp ứng lòng tham của mỗi người.
Trái đất có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người nhưng không thể đáp ứng lòng tham của mỗi người.
Bởi Mahatma Gandhi   
Tiểu sử Tên: Mahatma Gandhi
Quốc tịch: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Lãnh đạo
Năm sinh: 2/10/1869
Năm mất: 30/1/1948
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm bởi Steve Cutts
Chủ đề Động lực