Thế nào là một người bạn? Tôi sẽ nói bạn nghe... Đó là người mà bên họ bạn là chính mình.
Thế nào là một người bạn? Tôi sẽ nói bạn nghe... Đó là người mà bên họ bạn là chính mình.
Bởi Frank Crane    
Tiểu sử Tên: Frank Crane 
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Giáo sĩ
Năm sinh: 1861
Năm mất: 1928
Nguồn gốc Đăng bởi Youtube và được tạo ra bởi John Lewis.
Chủ đề Hạnh Phúc