Tôi có thể chấp nhận thất bại. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc ngừng nỗ lực.