Nếu bạn tìm ra con đường mà không hề có trở ngại nào hết, thì nó sẽ chẳng dẫn bạn đi tới đâu.
Nếu bạn tìm ra con đường mà không hề có trở ngại nào hết, thì nó sẽ chẳng dẫn bạn đi tới đâu.
Bởi Che Guevara   
Tiểu sử Tên: Che Guevara
Quốc tịch: Achentina
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Năm sinh: 14/6/1928
Năm mất: 10/9/1967
 
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm bở Cut Media
Chủ đề Động lực