Lúc nguy nan mới biết ai là bạn.
Lúc nguy nan mới biết ai là bạn.
Bởi Vietnamese Proverb   
Nguồn gốc Đăng lên Youtube và làm bởi Android
Chủ đề Tình Yêu