Kiệt tác được hoàn thành không phải bằng sức mạnh, mà bằng lòng kiên trì.
Kiệt tác được hoàn thành không phải bằng sức mạnh, mà bằng lòng kiên trì.
Bởi Samuel Johnson   
Tiểu sử Tên: Samuel Johnson
Nationality: English
Type: Author
Born: September 18, 1709
Died: December 13, 1784
Nguồn gốc Posted on Youtube and made by Lego
Chủ đề Động lực