Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
Bởi Agnes Repplier   
Tiểu sử Tên: Agnes Repplier
Quốc tịch: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Năm sinh: 1/4/1855
Năm mất: 15/11/1950
Nguồn gốc Đăng lên Youtube bởi Đình Quý và được tạo ra bởi Pixar
Chủ đề Hạnh Phúc