Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Bởi Vietnamese Proverb   
Tiểu sử Tên: Vietnamese Proverb
Thành ngữ Việt Nam
Nguồn gốc Đăng trên Youtube và được tạo ra bởi Alex Chacon
 
Chủ đề Thành công