10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn, 90% cuộc đời là do cách phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra.