You Can Read Anyone
You Can Read Anyone
By TS. David J. Lieberman  
Biography Name: TS. David J. Lieberman
Nationality: American
Type: Author
About Publisher:  Đại Học Kinh Tế Quốc Dân & CTCP Sách Thái Hà
The translator: Quỳnh Lê
The reader: Lưu Lưu
Source: Posted on Youtube by Vi Văn Thái and made by khosachnoi.net
Topics Leadership