I Am Gifted, So Are You!
I Am Gifted, So Are You!
By Adam Khoo  
Biography Name: Adam Khoo
Nationnality: Singapore
Type: Entrepreneur
Born: April 8, 1974
About Publisher: Phụ Nữ
The translator: Trần Đăng Khoa - Uông Xuân Vy
The reader: Huỳnh Thu Thảo - Nguyễn Duy Minh
Source: Đăng lên bởi  Thái Thành
Topics Motivational